ADI > Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího

Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího

Informace o nabídkách a cenách, dodacích podmínkách, balení, platebních podmínkách, prodlení s placením, daních, vyšší moci, zárukách, duševním vlastnictví, omezení odpovědnosti a dodržování právních předpisů.

Pokud nebude písemně stanoveno jinak, platí tyto všeobecné podmínky bez výjimky na veškerý prodej uskutečněný společností Ademco CZ s.r.o., s odštěpným závodem Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. („dodavatel“) kupujícímu.
 1. JEDINÉ PODMÍNKY. Prodej ze strany dodavatele je výslovně omezen na podmínky zde uvedené a jakékoliv další nebo jiné podmínky ohledně objednávky kupujícího nebo jakéhokoli jiné smlouvy nebo ujednání ve formě telefonické komunikace, Emailu, faxu apod. strany zcela nahrazují těmito podmínkami, které jsou jediným závazným dokumentem pro objednávku kupujícího. Zasláním objednávky anebo převzetím dodávky kupující výslovně souhlasí s danými podmínkami bezvýhradně a bezpodmínečně.
 2. CENOVÁ NABÍDKA/CENY. Dodavatel může měnit ceny a specifikace veškerého zboží na základě svého výhradního uvážení a bez jakéhokoliv upozornění s výjimkou toho, že cenová nabídka dodavatele je závazná pouze v případě, že kupující zboží objedná ve lhůtě uvedené v cenové nabídce, nebo pokud žádná lhůta uvedena není, do 30 dnů. Pokud to není výslovně uvedeno, ceny nezahrnují montáž, spuštění, uvedení do provozu ani údržbu. Veškeré nástroje, návrhy, výkresy a jiné duševní vlastnictví vytvořené nebo dodané podle těchto všeobecných podmínek jsou vlastnictvím výrobce příslušného zboží. Pokud kdykoliv dojde ke zvýšení nákladů dodavatele na materiál o 5 % nebo více, může dodavatel u svých stávajících a budoucích cenových nabídek anebo u objednávek kupujícího příslušně zvýšit cenu veškerého dotčeného zboží. Dodavatel informuje o daném navýšení kupní ceny kupujícího, který pokud neodstoupí do 3 dnů od dané smlouvy, předpokládá se, že s navýšením souhlasí.
 3. ÚHRADA. Pokud dodavatel nestanoví jinak, provádějí se veškeré úhrady v českých korunách (Kč), pokud je kupujícímu fakturováno do České republiky, a v eurech (EUR), pokud je kupujícímu fakturováno mimo Českou republiku, a úhrady jsou splatné na účet dodavatele do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Dodavatel si vždy vyhrazuje právo hodnotit úvěrové postavení kupujícího, a pokud kupující nebude způsobilý pro úvěr dle kritérií dodavatele, dodavatel může upravit nebo zrušit úvěrové podmínky bez vyrozumění a vyžadovat záruky, zajištění nebo platby předem za další dodávky zboží. Pokud některé faktury zůstanou po dni splatnosti neuhrazené, dodavatel může odmítnout poskytnout další dodávky a tyto faktury budou podléhat úrokové sazbě ve výši o 7 % ročně vyšší, než je úroková sazba České národní banky. Kupující uhradí veškeré náklady na inkasování neuhrazených částek, včetně právních honorářů.
 4. DODÁNÍ. Dodací podmínky jsou EXWORKS (Incoterms 2010) ze závodu dodavatele, přičemž veškeré riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy bude zboží dáno k dispozici přepravci za účelem přepravy. Pokud dodavatel neschválí písemně jinak, jsou veškeré dodací lhůty odhady. Veškeré nároky v souvislosti s vadami zboží musí být písemně oznámeny dodavateli bezprostředně po obdržení zboží, nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí zboží, jinak se má za to, že veškeré zboží bylo doručeno a převzato bez vad. Kupující nese odpovědnost za veškerá prodlení nebo zvýšené náklady, které vzniknou dodavateli a jsou způsobené jednáním nebo opomenutím kupujícího nebo v souvislosti s nimi. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úhradou ceny za zboží v plné výši; do doby, než dojde k úhradě v plné výši, kupující zcela pojistí zboží ve prospěch dodavatele, nezatíží je poplatky a zajišťovacími právy a třetí stany bude informovat o rezervaci vlastnictví.
 5. DANĚ. Částka veškerých platných daní se přičítá k ceně a hradí ji kupující, kromě případů, kdy kupující dodavateli poskytl osvědčení o výjimkách přijatelná pro finanční úřady.
 6. VYŠŠÍ MOC. Dodavatel není odpovědný za jakékoliv prodlení s výrobou nebo dodáním zboží, pokud k nim dojde v důsledku události vyšší moci, kam mimo jiné patří i neschopnost nebo odmítnutí třetích stran poskytnout dodavateli zboží, díly, služby, příručky nebo jiné informace nezbytné pro doručení zboží, zpoždění či zamítnutí udělení povolení k vývozu nebo pozastavení nebo zrušení jejich platnosti nebo jakékoliv jiné jednání kteréhokoliv státního orgánu, které omezí schopnost dodavatele plnit smlouvu, stejně jako požár, zemětřesení, povodeň, nepříznivé povětrnostní podmínky, nebo jakékoliv jiné události vyšší moci, karantény, epidemie, pandemie nebo jiné regionální zdravotnické krize, pracovní stávky nebo výluky, nepokoje, veřejné násilí, vzpoury, občanská neposlušnost, ozbrojený konflikt, teroristické činy nebo válka (nebo jejich bezprostřední hrozba) nebo jiný důvod mimo přiměřenou kontrolu dodavatele. Pokud událost vyšší moci trvá déle než 90 dnů, může kterákoliv smluvní strana ukončit objednávku kupujícího ukončit a kupující zaplatí dodavateli za práci vykonanou před takovým ukončením a uhradí mu veškeré přiměřené výdaje, které dodavateli vzniknou v důsledku tohoto ukončení objednávky. V případě prodlení s dodáním nebo plněním, které je způsobeno vyšší mocí nebo kupujícím, se dodací termín nebo termín poskytnutí plnění prodlouží o dobu, po kterou dodavatel skutečně byl v prodlení, nebo o vzájemně dohodnutou dobu. Pokud by z důvodů jiných, než je výše uvedené, dodavatel porušil smlouvu nebo by dodal zboží se zpožděním nebo ho nedodal vůbec, je jediným prostředkem nápravy, který náleží kupujícímu vůči dodavateli, možnost zrušit svoji objednávku, a to na základě předchozího písemného oznámení doručeného dodavateli. Dodavatel může dodávky učiněné na základě jakékoliv objednávky uskutečnit jednou nebo více zásilkami.
 7. UKONČENÍ. Žádná objednávka kupujícího nesmí být zrušena bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Pokud dodavatel souhlasí se zrušením, kupující bude povinen uhradit poplatky za zrušení objednávky, které mohou zahrnovat (a) úpravu ceny na základě množství dodaného zboží, (b) veškeré přímé a nepřímé náklady, které vzniknou v důsledku zrušení objednávky kupujícího nebo jsou na ní vyhrazeny, (c) celkové náklady na veškeré zvláštní materiály vyžadované pro zakázkové zboží a (d) přiměřené rezervy na poměrné náklady a předpokládaný zisk, které jsou v souladu se standardy daného odvětví. Dodavatel může změnit dodací podmínky, tj. formu placení kupní ceny, termín dodání apod., pokud kupující tyto všeobecné podmínky poruší, nebo v případě řízení o konkurzu, platební neschopnosti, zrušení nebo nucené správě kupujícího. O dané změně bude kupující informován.
 8. NÁHRADA ÚJMY NA JMĚNÍ ZA PORUŠENÍ PRÁV. (a) Dodavatel se zavazuje, že (i) se bude bránit nebo se smírně dohodne ohledně jakéhokoliv nároku, žalobě nebo řízení vedené proti kupujícímu výhradně na základě tvrzení, že jakékoliv zboží vyrobené spřízněnou osobou dodavatele a poskytnuté pouze dodavatelem podle těchto podmínek přímo porušuje duševní vlastnictví třetí osoby a (ii) uhradí náklady a škody s konečnou platností přiznané třetí osobě za předpokladu, že: (A) dodavatel je bezodkladně písemně informován o tomto nároku, (B) dodavateli je svěřena výhradní kontrola nad obhajobou nebo smírem s využitím právního poradce podle volby dodavatele a (C) kupující poskytne dodavateli všechny dostupné informace a součinnost. Protože dodavatel má výhradní kontrolu nad řešením nároků v souvislosti s porušením práv podle těchto podmínek, dodavatel v žádném případě nenese odpovědnost za případné honoráře právníků kupujícího. Dodavatel nebude odpovědný v souvislosti s žádnými takovými nároky, které se vztahují ke zboží, které není vyrobeno spřízněnou osobou dodavatele, ale dodavatel dá k dispozici kupujícímu veškeré odškodnění poskytnuté výrobcem takového zboží v rozsahu, v němž dodavatel má na takovéto odškodnění právo. (b) Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoliv vypořádání nebo smír v souvislosti s jakýmkoliv nárokem třetí osoby, který je učiněn bez písemného souhlasu dodavatele. Dodavatel nemá žádnou povinnost v souvislosti s jakýmkoliv nárokem (a tento článek 8 se na jakýkoliv tento nárok nepoužije) ohledně porušení jakéhokoliv práva k duševnímu vlastnictví třetí osoby (i) zbožím vyrobeným spřízněnou osobou dodavatele, (ii) kombinací zboží s jinými prvky v případě, že by bylo možné se tomuto porušení vyhnout, pokud by nebyla tato kombinace použita, (iii) zbožím, které bylo upraveno, v případě, že by bylo možné se tomuto porušení vyhnout použitím neupraveného zboží, (iv) zbožím, které není užíváno ke svému běžnému účelu, nebo (v) softwarem, pokud tento software není nejaktuálnější verzí softwaru vydaného příslušnou spřízněnou osobou dodavatele. Kupující se zavazuje, že ochrání, odškodní a zbaví dodavatele odpovědnosti v souvislosti s veškerými nároky, žalobami nebo řízeními jakéhokoliv druhu vyplývajícími z výjimek uvedených v článku 8 odst. b). (c) Kdykoliv po vznesení nároku nebo poté, co se dodavatel domnívá, že bude vznesen, nebo poté, co příslušný soud vydá předběžný příkaz/zákaz, proti němuž se nelze odvolat, má dodavatel podle svého uvážení možnost (i) zajistit pro kupujícího právo dále používat toto zboží, (ii) vyměnit nebo upravit toto zboží, nebo (iii) přijmout vrácení tohoto zboží a vrátit kupní cenu sníženou o roční odpisy ve výši 20 % ode dne expedice. Výše uvedené definuje veškerou odpovědnost dodavatele a pro kupujícího je jedinou možností kompenzace za skutečné nebo údajné porušení práv k duševnímu vlastnictví. Tento článek 8 nahrazuje a platí namísto jakékoliv jiné výslovné, implikované nebo dohodnuté záruky týkající se výše uvedených porušení.
 9. SOFTWARE. Software, ať je prodáván samostatně bez zboží nebo nainstalován ve zboží, se řídí následujícími podmínkami, pokud není u takového softwaru licenční smlouva na software. Kupující může licenci k softwaru převést na třetí stranu, když prodává zboží, v němž je příslušný software instalován, nebo při samostatném dalším prodeji softwaru, jako součásti podnikání kupujícího v oblasti distribuce a instalace výrobků. K softwaru se tímto poskytuje licence a software se neprodává. Pokud kupující dodrží tyto všeobecné podmínky, včetně omezení uvedených výše, je mu dodavatelem udělena osobní, omezená, nevýhradní licence k použití cílového kódu softwaru, a to výhradně k interním potřebám kupujícího. Licence se omezuje na zboží anebo místo (místa), která jsou uvedena na objednávce kupujícího, pro niž tento dokument slouží jako cenová nabídka nebo jako potvrzení. Žádné další užití není povoleno. Dodavatel si pro sebe (nebo případně své dodavatele) uchovává vlastnické právo k jakémukoliv softwaru dodanému podle tohoto dokumentu, který obsahuje důvěrné a majetkové informace a toto vlastnictví zahrnuje zejména veškerá práva k patentům, autorská práva, práva k ochranným známkám a obchodnímu tajemství. Kupující se nebude snažit o prodej, převod, udělení dílčí licence, zpětné sestavení, demontáž nebo další distribuci softwaru kromě případů, které jsou výslovně povoleny tímto dokumentem. Kupující nesmí tento software kopírovat, sdělovat, rozšiřovat ani vystavovat či ho jinak poskytovat jiným osobám (kromě případů, které dodavatel písemně schválí) ani neumožní jakékoliv neoprávněné použití softwaru. Dodavatel může kdykoliv bez prodlení ukončit platnost této licence, pokud kupující tyto všeobecné podmínky poruší.
 10. ZÁRUKA. Dodavatel garantuje, že zboží bude ve všech podstatných aspektech vyrobeno z bezvadných surovin a bezvadnou prací a bude odpovídat příslušný specifikacím výrobce a/nebo plánkům, a to po dobu 24 měsíců ode dne dodání, nebo po takovou dobu, kterou dodavatel kupujícímu sdělil písemně, nebo která je uvedeno na katalogu výrobků dodavatele, jeho dodacím listě, faktuře nebo na zvláštním prohlášení o záruce. Kupující má během záruční doby právo vrátit vadné zboží dodavateli, na své náklady. Pokud kupující bezprostředně nevybere způsob řešení reklamace, učiní vhodný výběr dodavatel. Dodavatel si vyhrazuje změnit výběr řešení reklamace kupujícího, pokud navržené řešení je v hrubém nepoměru k hodnotě předmětné reklamace. V případě podstatné vady, tedy vady, pro kterou zboží nelze vůbec používat, dodavatel může zboží vyměnit, opravit, vrátit část kupní ceny odpovídající ceně reklamovaného zboží ve formě kreditu anebo poskytnout slevu na kupní ceně ve formě kreditu. V případě nepodstatné vady, za kterou se považují veškeré vady, které nejsou podstatné, je dodavatel oprávněn zboží opravit nebo vyměnit nebo poskytnout kredit ve výši ceny zboží. Reklamované zboží bude zasláno zpět kupujícímu nejméně nákladným způsobem, se zaplaceným poštovným. Reklamace zboží nebude akceptována bez autorizačního čísla (RMA), získaného před odesláním zboží dodavateli. Dodavatel nenese odpovědnost za naprogramování výrobku nebo za data ve zboží, které je mu v záruce vráceno. Na základě žádosti dodavatel předloží popis procesu zacházení s výrobky vrácenými v záruce. Záruka za vyměněné nebo opravené zboží bude poskytnuta pro záruční dobu rovnou zbytku záruční doby na původní zboží prodlouženou o dobu výměny nebo opravy zboží. Bez ohledu na výše uvedené, pokud je zboží kontaminováno, opotřebováno nebo zcela využito, nebude považováno za vadné z důvodu takové kontaminace, opotřebování nebo využití. Záruka nebude platit, pokud podle výlučného názoru dodavatele nebo výrobce byla vada nebo škoda způsobena, nebo je v souvislosti, s instalací zboží, jeho spojením s jinými součástkami nebo výrobky, úpravou nebo opravou zboží neprovedenou dodavatelem, nebo pokud vznikla následkem jednání, opomenutí, zneužití nebo nedbalosti kupujícího. Záruka také nebude platit v případě, že budou poškozeny nálepky popisující záruku, sériová výrobní čísla nebo čísla týkající se šarže. Jelikož dodavatel je distributorem zboží vyrobeného třetími stranami, odpovědnost dodavatele za záruky a sliby odškodnění s ohledem na zboží nebude větší, než jak je akceptuje výrobce zboží. Na software, ať je prodáván samostatně bez zboží nebo nainstalován ve zboží, bude dodán na médiu bez vad materiálu a provedení pro normální užití, a to po celou dobu běhu záruční doby na hardware nebo systém. Během této doby dodavatel médium zdarma nahradí, pokud na něm zjistí vady. Co se týče kvality nebo užití softwaru a dat, jsou tato dodávána úhrnem v souladu s §1918 občanského zákoníku.

  Pokud dodavatel poskytne kupujícímu jakékoli služby, jako je např. školení nebo pomoc při konfiguraci a instalaci zboží, dodavatel takové služby poskytne v souladu s běžnou obchodní praxí a za sazbu, která bude dodavatelem uvedena v dané době platném ceníku. Dodavatel vůči kupujícímu nebude nést v souvislosti s poskytnutím těchto služeb žádnou odpovědnost, vyjma případu, kdy kupující za tyto služby zaplatil, kdy dodavatel zaručuje po dobu 6 měsíců od poskytnutí služeb, že tyty byly poskytnuty v souladu s praxí v oboru.

  Tyto záruky a podmínky jsou jedinými zárukami a závazky dávanými v souvislosti se zbožím, ať už výslovnými nebo vyplývajícími z povahy věci, včetně záruk za odpovídající kvalitu a vhodnost zboží pro zvláštní účely. Kupující odpovídá za to, že zboží je vhodné pro použití, pro které bude aplikováno. Dodavatel neprohlašuje ani nezaručuje, že zboží nemůže mít výpadek, že nemůže být obejito, ani že zabrání jakékoli škodě na zdraví nebo majetku, vloupání, loupeži, ohni atp., nebo že zboží vždy poskytne dostatečnou ochranu. Kupující si je vědom toho, že správně instalovaný a udržovaný alarm je schopen pouze snížit riziko, že ke vloupání, loupeži, ohni nebo k jiným událostem bez akustické signalizace poplachu dojde, ale není pojistkou nebo zárukou, že se nic takového nestane nebo že nemůže dojít ke škodě na zdraví nebo majetku. Tyto záruky jsou dávány výlučně kupujícímu a nejsou postupitelné nebo převoditelné.
 11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

  a) Dodavatel nenese odpovědnost za (i) jakoukoliv nepřímou, vedlejší nebo následnou škodu; (ii) jakoukoliv škodu vyplývající z přerušení podnikání; (iii) ušlý zisk; (iv) ušlé příjmy; (v) ztrátu z použití jakéhokoliv majetku nebo kapitálu; (vi) ztrátu očekávaných úspor; nebo (vii) ztrátu dat. Dodavatel nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu v případech, kdy tato odpovědnost vznikne v důsledku její znalosti (skutečné či jiné) možnosti vzniku jakékoliv takové ztráty nebo škody.

  b) Odpovědnost dodavatele s ohledem na jakoukoliv objednávku nebo jinak podle těchto všeobecných podmínek, nebo vzniklá podle smlouvy nebo v souvislosti s ní, s plněním nebo neplněním podle ní, prodejem, doručením, dalším prodejem, opravou nebo použitím zboží, softwaru nebo služby poskytnuté dodavatelem podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní v žádném případě nepřekročí smluvní cenu konkrétního zboží nebo služeb, v souvislosti s nimiž vznikl takový nárok.

  c) Uvedené výjimky a omezení náhrady škod platí bez ohledu na to, jak došlo ke ztrátě nebo škodě, a platí pro jakoukoliv příčinu vzniku odpovědnosti, ať už vyplývá z porušení smluvních nebo mimosmluvních povinností.

  d) Žádná smluvní strana se nesmí domáhat vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za: (i) smrt nebo újmu na zdraví vyplývající z nedbalosti; (ii) podvod; nebo (iii) jakoukoliv záležitost, u níž nesmí svou odpovědnost omezit podle právních předpisů České republiky.

  e) Kupující odškodní dodavatele vůči nárokům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům vzniklých dodavateli v důsledku nároků vznesených proti dodavateli třetími stranami vyplývajících z kombinace nebo využití zboží s nekompatibilními dodatečnými produkty, které mohou být připojeny k zboží nebo jakoukoliv záležitostí, za kterou by dodavatel nebyl kupujícímu odpovědný dle těchto všeobecných podmínek.
 12. DOPORUČENÍ. Jakákoliv doporučení nebo součinnost poskytnutá dodavatelem ve vztahu k účelu, návrhu, použití nebo provozu zboží se nevykládají jako výslovná či implikovaná prohlášení nebo záruky jakéhokoliv druhu a tyto informace kupující přijímá na své vlastní riziko a aniž by mu vznikla jakákoliv povinnost nebo odpovědnost vůči dodavateli. Je výlučnou odpovědností kupujícího určit vhodnost zboží k použití v aplikaci (aplikacích) kupujícího. Skutečnost, že dodavatel neučiní doporučení, nezakládá žádnou odpovědnost vůči dodavateli.
 13. ZÁKONY. a) Kupující bude dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení jakéhokoliv příslušného státního orgánu jakékoliv země, zejména zákony Spojených států amerických nebo jiných zemí upravující dovoz nebo vývoz zboží poskytovaného dodavatelem, a obstará si všechna nezbytná dovozní/vývozní povolení v souvislosti s následným dovozem, vývozem, opětovným vývozem, převodem a užitím veškerého zboží, technologií a softwaru koupeného, licencovaného a obdrženého od dodavatele. Pokud není vzájemně písemně dohodnuto jinak, kupující souhlasí s tím, že nebude zboží používat v souvislosti s jakoukoliv činností, která zahrnuje jaderné štěpení nebo jadernou fúzi, užití jakéhokoliv jaderného materiálu nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo manipulaci s nimi. b) Zboží a služby dodané dodavatelem podle tohoto dokumentu budou vyrobeny a dodány v souladu se všemi zákony a předpisy platnými v České republice. Kupující potvrzuje, že zajistí, aby bylo veškeré zboží řádně nainstalováno a užíváno v souladu s platnými předpisy a zejména s částí pátou Zákoníku práce, a kupující odškodní dodavatele za jakékoliv náklady, nároky, žaloby nebo odpovědnost za škodu, která vyplývá z těchto právních předpisů, nebo která jinak vyplývá z dodávky zboží kupujícím nebo z použití zboží jinými osobami.
 14. VYLOUČENÍ ZAPOČTENÍ. Kupující není oprávněn započíst žádnou fakturovanou částku proti jakékoliv částce, kterou má nebo v budoucnosti bude muset uhradit dodavatel kupujícímu nebo jeho přidruženým společnostem.
 15. OEEZ. a) Ceny nezahrnují náklady na recyklaci zboží uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a tyto náklady mohou být přičteny k cenám uvedeným v cenové nabídce.

  b) Pokud nebyl uhrazen poplatek podle článku 15 odst. a) výše, v případě, že se na zboží vztahuje ustanovení směrnice OEEZ 2002/96/ES v podobě, v jaké je směrnice implementována v místní jurisdikci, nese za financování a organizaci likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení odpovědnost kupující, který tímto tuto odpovědnost přijímá, a kupující odškodní dodavatele za veškerou odpovědnost. Kupující zajistí sběr, zpracování a recyklaci zboží v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a tuto povinnost přenese na konečného uživatele zboží. Pokud kupující tyto povinnosti nesplní, může dojít k uplatnění trestněprávních sankcí v souladu s právními předpisy.
 16. ROZHODNÉ PRÁVO. Pro tyto všeobecné podmínky je rozhodné české právo, kromě ustanovení tohoto práva o kolizních normách. Tyto všeobecné podmínky jsou vyloučeny z Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následného dokumentu. Výhradní příslušnost rozhodnout jakýkoliv spor týkající se těchto všeobecných podmínek mají české soudy.
 17. ODŠKODNĚNÍ. Kupující odškodní dodavatele za veškeré náklady a škody, včetně právních honorářů, které vzniknou dodavateli v důsledku porušení těchto všeobecných podmínek kupujícím.
 18. RŮZNÁ USTANOVENÍ. Smluvní strany si mohou během plnění jakékoliv objednávky vyměňovat informace, které tvoří jejich obchodní tajemství („důvěrné informace“). Veškeré důvěrné informace zůstanou majetkem smluvní strany, která je sděluje, a smluvní strana, které jsou poskytovány, je uchová v důvěrnosti po dobu 10 let ode dne sdělení. Tyto povinnosti se nevztahují na informace, které: (a) jsou veřejně známé v okamžiku sdělení nebo se stanou veřejně známými jinak než vinou příjemce, (b) jsou příjemci známé v okamžiku sdělení, aniž by k jejich vyzrazení došlo zaviněním příjemce, (c) příjemce přijal od třetí osoby bez omezení podobných těm, která jsou uvedena v tomto článku, nebo (d) příjemce samostatně vypracoval. Každá smluvní strana si uchová vlastnictví svých důvěrných informací, zejména veškerých práv k patentům, autorským právům, ochranným známkám a obchodním tajemstvím. Příjemce důvěrných informací nesmí tyto důvěrné informace sdělit bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informace sděluje, s tím, že dodavatel může důvěrné informace sdělit svým přidruženým společnostem, zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, poradcům, zástupcům a dodavatelům. Tyto všeobecné podmínky (včetně podmínek uvedených na první straně tohoto dokumentu) představují úplnou dohodu mezi dodavatelem a kupujícím a nahrazují veškeré předchozí písemné nebo ústní dohody nebo ujednání a lze je měnit pouze oboustranně podepsaným písemným úkonem. Kupující nesmí svá práva nebo povinnosti podle tohoto dokumentu postoupit bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Dodavatel může smluvně zadat plnění svých povinností podle tohoto dokumentu bez souhlasu kupujícího. Prohlášení, záruky, způsoby jednání nebo obchodní zvyklosti, které nejsou uvedeny nebo výslovně stanoveny v tomto dokumentu, nejsou pro dodavatele závazné. Nadpisy jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci a nemění význam ani výklad těchto všeobecných podmínek. Kromě použití příslušných ustanovení Občanského zákoníku o promlčení, neznamená skutečnost, že dodavatele neuplatní ustanovení tohoto dokumentu, vzdání se tohoto ustanovení nebo práva dodavatele na uplatnění všech ustanovení kdykoliv později. V případě, že je jakékoliv ustanovení tohoto dokumentu určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím není dotčena a k tomuto dokumentu se namísto tohoto ustanovení přidá ustanovení, které se mu co nejvíce svými podmínkami podobá, a je zákonné, platné a vymahatelné. Platnost ustanovení uvedených v tomto dokumentu, která mají svou povahou platit i po ukončení, zrušení nebo splnění objednávky kupujícího po přijetí objednávky dodavatelem, přetrvá i po ukončení, zrušení nebo splnění. Opravy všech chyb v těsnopisném záznamu a administrativních chyb jsou vyhrazeny. Tyto všeobecné podmínky neudělují třetí straně žádný prospěch.
 19. JAZYK. V případě rozporu s jakýmkoliv překladem vypracovaným pro usnadnění má přednost česká jazyková verze těchto všeobecných podmínek.

30.července 2018