ADI > Podmínky webu

Podmínky webu

Tyto podmínky webu společně s naším prohlášením o ochraně osobních údajů představují podmínky vašeho používání tohoto webu.

Společnost Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. („ADI“) provozuje tento web http://www.adiglobal.com/cz. Společnost Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. je odštěpný závod společnosti Ademco CZ s.r.o., která je v České republice zapsaná v OR u KS BRNO pod číslem C / 108109, IČO: 06609805, číslo plátce DPH: CZ06609805 a se sídlem na adrese Brno, Tuřanka 96/1236, PSČ 627 00, Česká republika. Naše hlavní obchodní adresa je Brno, Havránkova 33, PSČ 69100, Česká republika. E-mailová adresa: obchod.cz@adiglobal.com.

Tyto podmínky webu společně s naším prohlášením o ochraně osobních údajů představují podmínky vašeho používání tohoto webu. Tyto podmínky můžeme čas od času změnit. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tento web.

Vyhrazujeme si právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti vůči vám v případě nedostupnosti tento web stáhnout nebo změnit. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění přerušit, omezit nebo ukončit vaše právo používat tento web.

Služby poskytované na webu ADI zahrnují informace o produktech, dostupnosti, cenách, stavu objednávek (sledování stavu objednávky prostřednictvím webu ADI po přihlášení nebo prostřednictvím e-mailových upozornění z webu ADI), historii zakoupených produktů a transakcí a postupu zadávání objednávek.

Nákupy online

Veškeré transakce týkající se prodeje zboží prostřednictvím webu ADI se řídí našimi Všeobecnými obchodními podmínkami, které naleznete na adrese http://www.adiglobal.cz/cz/page/vop. Zde jsou začleněny odkazem a doplněny následujícími podmínkami. V případě rozporu mají přednost Všeobecné obchodní podmínky.

Postup zadávání objednávek

Vaše objednávka představuje nabídku na koupi zboží uvedeného ve vaší objednávce. Když zadáte objednávku na koupi zboží, zobrazí se na webu ADI zpráva potvrzující vaši objednávku. Tato zpráva je pouhým potvrzením, že jsme vaši objednávku obdrželi, a nepředstavuje přijetí vaší nabídky na koupi objednaného zboží. E-mail o potvrzení objednávky je pouhým potvrzením, že jsme vaši objednávku přijali, a nepředstavuje potvrzení přijetí vaší nabídky na koupi objednaného zboží.

Dostupnost

Na webu ADI uvádíme informace o dostupnosti většiny námi prodávaných produktů, ale nikoli všech. Navzdory našim snahám mohou informace o dostupnosti obsahovat chyby. Dostupnost zboží ověříme při zpracování vaší objednávky.

Oznámení o autorských právech společnosti ADI

Společnost ADI vás opravňuje kopírovat dokumenty publikované společností ADI na webu pro osobní a nekomerční účely za předpokladu, že všechny pořízené kopie těchto dokumentů budou v souladu se všemi zde uvedenými oznámeními o autorských právech a ostatními oznámeními o vlastnických právech. Pokud tak není výslovně uvedeno, nic obsažené v tomto odstavci nesmí být vykládáno jako poskytnutí licence nebo práva podle autorského práva patřícího společnosti ADI nebo jiné společnosti z holdingu, přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo dodavateli obsahu společnosti ADI. Žádné materiály dostupné na webu ADI nesmí být ukládány, přenášeny žádnými prostředky (mimo jiné včetně elektronických způsobů, mechanických způsobů, skenování, vytváření fotokopií a nahrávání) bez předchozího písemného povolení společnosti ADI.

Prohlášení o duševním vlastnictví a ochranných známkách

Veškerý obsah zahrnutý na webu, jako je text, grafika, ikony tlačítek, obrázky, zvukové stopy, digitální soubory ke stažení, datové kompilace a software, je majetkem společnosti ADI nebo příslušného dodavatele obsahu a je chráněn mezinárodním autorským právem.

Nic zde uvedené nesmí být vykládáno jako udělení licence (implicitně, podle zásady estoppel nebo jinak) k libovolnému patentu, ochranné známce nebo jinému duševnímu vlastnictví společnosti ADI (jejích přidružených společností nebo dceřiných společností) nebo jakékoli třetí strany. Společnost ADI (její přidružené společnosti a dceřiné společnosti) nečiní žádná prohlášení ani neposkytují záruky, že použití informací obsažených na tomto webu neporuší takový patent, ochrannou známku nebo jiné právo duševního vlastnictví společnosti ADI (jejích přidružených společností, společností v holdingu a dceřiných společností) nebo jakékoli třetí strany.

Zveřejňování komentářů

Společnost ADI může poskytovat blogy, na kterých můžete zveřejňovat komentáře určené pro nás a ostatní uživatele. Komentáře před jejich zveřejněním nekontrolujeme, nejsme proto zodpovědní za jejich obsah. Pokud to však budeme považovat za nezbytné, můžeme dle vlastního uvážení nebo po obdržení upozornění na nevhodný nebo nezákonný obsah komentáře upravit nebo odebrat. Ke zveřejnění komentáře není vyžadována registrace. Mějte na paměti, že s obsahem zveřejněným uživateli nemusíme souhlasit. Při zveřejňování komentářů se musíte vyhýbat následujícímu:

Přístup k webu ADI a zabezpečení účtu

Jste zodpovědní za následující činnosti:

Chcete-li používat web ADI nebo některé zdroje, které používá, můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních podrobností nebo jiných informací. Podmínkou vašeho používání webu ADI je, že všechny informace, které poskytujete na webu ADI, jsou správné, aktuální a úplné. Souhlasíte, že všechny informace, které jste poskytli pro registraci na webu ADI nebo za jiným účelem, budou spravovány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, a udělujete nám souhlas se všemi akcemi, které provedeme v souvislosti s tím, aby vaše informace splňovaly naše zásady ochrany osobních údajů.

Berete na vědomí, že web ADI slouží pouze pro vaše obchodní účely a že používáte tyto služby jménem vaší společnosti, a souhlasíte, že nebudete poskytovat neautorizovaným osobám přístup k webu ADI nebo jeho částem s využitím vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných informací. Souhlasíte, že nás okamžitě upozorníte na neoprávněné použití vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo na jiné narušení bezpečnosti. Také souhlasíte, že zajistíte, že na konci každé relace se odhlásíte ze svého účtu. Při přístupu k účtu z veřejného nebo sdíleného počítače dbejte zvýšené opatrnosti, aby další osoby nemohly zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní údaje. Společnost ADI nebude odpovědná za ztráty nebo škody vzniklé kvůli nedodržování této části.

Omezení

Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že nesmíte:

Obecný právní základ

Pokud zobrazíte web ADI a v reakci na to odešlete informace (s výjimkou osobních údajů, na které se vztahují zásady ochrany osobních údajů) včetně otázek, komentářů nebo návrhů týkajících se obsahu webu ADI, nebudou tyto informace považovány za důvěrné. Společnost ADI neponese s ohledem na tyto informace žádnou odpovědnost a může je volně a bez omezení reprodukovat, používat, zveřejňovat a distribuovat. Společnost ADI může volně používat všechny nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takových informacích pro libovolné účely, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů s využitím těchto informací.

V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM PRÁVEM POUŽÍVÁTE WEB ADI A JEHO OBSAH NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. WEB ADI A JEHO OBSAH JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A NA ZÁKLADĚ DOSTUPNOSTI BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM PRÁVEM NEČINÍ SPOLEČNOST ADI ANI ŽÁDNÁ S NÍ SPOJENÁ OSOBA ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO VYJÁDŘENÍ S OHLEDEM NA ÚPLNOST, ZABEZPEČENÍ, DŮVĚRYHODNOST, KVALITU, PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST WEBU ADI. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST ADI ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ ADI NEUVÁDÍ ANI NEZARUČUJE, ŽE WEB ADI A JEHO OBSAH JE PŘESNÝ, DŮVĚRYHODNÝ, BEZ CHYB NEBO NEPŘERUŠOVANÝ, ŽE ZÁVADY BUDOU OPRAVENY, ŽE NÁŠ WEB NEBO SERVER, KTERÝ HO ZPŘÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJE VIRY ANI ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, ANI ŽE WEB ADI BUDE V OSTATNÍCH OHLEDECH SPLŇOVAT VAŠE POTŘEBY ČI OČEKÁVÁNÍ. V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST ADI TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK SOUVISEJÍCÍCH S WEBEM ADI VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH ČI JINÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ VŠECH ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ JINÝCH PRÁV A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

ZÁRUKY NA PRODUKTY JSOU UVEDENY V LIBOVOLNÉ ZÁRUCE POSKYTNUTÉ S PRODUKTEM VÝROBCEM A SPOLEČNOST ADI, SPOLEČNOSTI V HOLDINGU, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEUVÁDÍ ANI NEZARUČUJÍ, VÝSLOVNĚ ANI KONKLUDENTNĚ, PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANI POVAHU S OHLEDEM NA INFORMACE NEBO PRODUKT, KE KTERÉMU SE TYTO INFORMACE VZTAHUJÍ, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JSOU TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY VAŠÍM PRÁVEM, KTERÉ PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO NEPOVOLUJE VYLOUČIT ČI OMEZIT. Informace na tomto webu mohou obsahovat typografické nepřesnosti.

V rozsahu povoleném příslušným právem nebude společnost ADI ani společnosti v holdingu, přidružené společnosti, dceřiné společnosti, zaměstnanci, zástupci, funkcionáři ani ředitelé odpovědní žádné fyzické ani právnické osobě za přímé, nepřímé, mimořádné, vedlejší nebo následné škody vzniklé v souvislosti s používání webu nebo jiných webů, na které web ADI odkazuje, ani za ušlé zisky, přerušení podnikání nebo ztrátu programů či informací, a to ani v případě, že společnost ADI, společnosti v holdingu, přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti byly na možnost takových škod výslovně upozorněny. Bez ohledu na výše uvedené nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost za podvodně zkreslená prohlášení nebo za úmrtí nebo osobní zranění vzniklá v souvislosti s naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců nebo zástupců.

Reklamy třetích stran a odkazy na weby třetích stran

Společnost ADI může na webu zobrazovat určité reklamy nebo odkazy třetích stran. Za obsah těchto reklam nebo odkazů, produktů, služeb ani dalších materiálů souvisejících s takovými reklamami, odkazovanými weby nebo odkazy obsaženými na odkazovaných webech nejsme odpovědní. V žádném případě nebudeme přímo ani nepřímo nikomu odpovědní za škodu nebo ztrátu vzniklou v souvislosti s použitím, pokračováním v používání nebo spoléháním na reklamu zobrazenou na webu, produkty, služby nebo jiné materiály související s takovými reklamami, odkazované weby třetích stran nebo odkazy obsažené na odkazovaném webu.

Postoupení

Souhlasíte s tím, že společnost ADI může převádět, zadávat subdodavatelům nebo postupovat práva a/nebo závazky společnosti ADI podle těchto podmínek. Svoje práva a/nebo závazky v rámci těchto podmínek nesmíte převádět, zadávat subdodavatelům nebo postupovat.

Rozhodné právo

Všechny spory související s těmito podmínkami se pokusíme vyřešit. Pokud proti nám chcete vést soudní řízení, musíte tak učinit u českých soudů a podle práva České republiky.