ADI > Dodávky a služby

Dodávky a služby

Informace o objednání zboží, místu a způsobu dodání, platebních podmínkách, provozní době, zárukách, uplatňování a řešení reklamací, opravách, výpůjčkách, vrácení zboží a dobropisech.

Objednání zboží

Zboží je možno objednat elektronicky, a to prostřednictvím webové stránky www.adiglobal.cz, telefonicky, e-mailem nebo osobně v provozovnách firmy ADI Global Distribution v Brně, Praze, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni a Hradci Králové.
U objednávek provedených osobně, telefonicky nebo emailem uvádějte Vaše číslo objednávky, fakturační a dodací adresu, IČO, DIČ, požadovaný termín dodání, způsob dopravy, název zboží, počet kusů. Při prvním odběru přiložte k objednávce kopii daňové registrace, výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu.
V případě webové objednávky se musíte nejprve zaregistrovat a po udělení přístupu můžete využívat tuto platformu. Při tvorbě objednávky si můžete zvolit mezi osobním odběrem a přepravní službou, dodávkou po částech a požadované datum dodání. Na konci formuláře pak můžete doplnit Vaše číslo objednávky a doplňující informaci.

Potvrzení objednávky

U webové objednávky dostává zákazník emailem potvrzení přijetí webové objednávky (předmět emailu: ADI Global Distribution: Potvrzení přijetí webové objednávky č. [c. obj]). Tento email potvrzuje POUZE přijetí požadavku od zákazníka prostřednictvím webového portálu na dodávku zboží. Po zpracování požadavku Obchodním oddělením zákazník obdrží emailem potvrzení objednávky (předmět emailu: Potvrzení objednávky č. …). Nedílnou součástí tohoto emailu je také Potvrzení objednávky v PDF formátu.

Způsob odběru zboží


Expedice objednávky
vybranou přepravní službou Česká Pošta, PPL, Balíkovna.cz, Zásilkovna.cz, Schenker. Objednávku expedujeme na základě dostupnosti zboží a požadovaného termínu dodání zákazníka.

Veškeré objednávky přijaté do termínu vybraného dopravce (viz tabulka níže) jsou expedovány ještě tentýž den, pokud je zboží skladem a pokud zákazník nemá nesplněné závazky vůči firmě ADI Global Distribution, jako jsou např. neuhrazené faktury po lhůtě splatnosti, překročení kreditu apod.
V případě, že zboží není dostupně skladem, informujeme zákazníka o předběžném termínu dodání.

Způsob dopravy     Termín expedice tentýž den


Osobní odběr

Objednané zboží si můžete osobně vyzvednout na následujících adresách poboček společnosti ADI

BRNO:Havránkova 33, 619 00, Brno, tel. 543 558 100,111
Provozní doba: PO - PÁ 8:00 - 16:30
E-mail pro objednání zboží: obchod.cz@adiglobal.com
 
PRAHA:V Parku 24, 148 00, Praha 4 - Chodov, tel. 271 001 700, 711, fax. 271 001 710
Provozní doba: PO - PÁ 8:00 - 16:30
E-mail pro objednání zboží: obchod.praha.cz@adiglobal.com
 
OSTRAVA:Na Rovince 911, 720 00, Ostrava - Hrabová, tel. 596 617 425, fax. 596 617 426
Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 16:00
E-mail pro objednání zboží: obchod.ostrava.cz@adiglobal.com
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE:Fr. Ondříčka 52, 370 11, České Budějovice, tel. 385 340 410
Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 16:00
E-mail pro objednání zboží: obchod.cb.cz@adiglobal.com
 
HRADEC KRÁLOVÉ:Bratří Štefanů 79, 500 03, Hradec Králové, tel. 495 432 010
Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 16:00
E-mail pro objednání zboží: obchod.hk.cz@adiglobal.com
 
PLZEŇ:Klatovská třída 52, 301 00, Plzeň, tel. 703 848 354
Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 16:00
E-mail pro objednání zboží: obchod.plzen.cz@adiglobal.com

Vrácení zboží na dobropisy

Zákazník může požádat o vrácení zboží, a to za následujících podmínek:
 1. Zákazník písemně nebo e-mailem požádá o vrácení zboží. Součástí žádosti musí být vyplněný formulář RMA_CZ_dobropis
 2. Zboží je nepoužité, neporušené, kompletní, v původním a nepoškozeném obalu
 3. Jedná se o běžně prodejné zboží v obvyklém množství (nikoliv o speciální sestavy, systémy apod.).
Vrácení zboží je možné pouze s výslovným souhlasem ADI Global Distribution a schváleným přiřazeným RMA číslem. Zboží doručené ADI bez RMA bude vráceno zákazníkovi zpět.

Pokud ADI Global Distribution vrácené zboží přijímá, uhradí zákazník manipulační poplatek ve výši:
 1. 0 % z původní ceny vráceného zboží při vrácení zboží do 30 kalendářních dnů ode dne nákupu
 2. 4 % z původní ceny vráceného zboží při vrácení zboží nad 30 kalendářních dnů od nákupu
 3. 8 % z původní ceny vráceného zboží při vrácení zboží nad 60 kalendářních dnů od nákupu
 4. 20 % z původní ceny vráceného zboží při vrácení zboží nad 90 kalendářních dnů od nákupu
 5. 40 % z původní ceny vráceného zboží při vrácení zboží nad 150 kalendářních dnů od nákupu
 6. Při vrácení zboží po 300 kalendářních dnech od nákupu, kontaktujte s požadavkem nejprve obchodní oddělení ADI
Výše uvedený poplatek se vztahuje pouze na nerozbalené, nepoškozené a nepoužité zboží. Z opravného daňového dokladu odečtena procentuální srážka z původní ceny, dle výše uvedených časových podmínek.

Manipulační poplatek slouží k úhradě nákladů dodavatelům ADI při vrácení zboží, dále pak k pokrytí nákladů na kontrolu funkčnosti, kompletnosti atd. zboží servisním oddělením a přepravních nákladů k dodavateli.

ADI Global Distribution si vyhrazuje právo s konečnou platností posoudit skutečný stav vráceného zboží po jeho doručení zákazníkem a rozhodnout, zda bude zboží a za jakých podmínek přijato zpět.

Dále s účinností od 15.3.2023 zákazník uhradí Administrativní poplatek za vystavení dobropisu za vrácení zboží ve výši 150 Kč.

Výpůjčky a vrácení vypůjčeného zboží

Zboží je možno vypůjčit za účelem předvedení koncovému uživateli nebo ověření funkčnosti zboží pro danou instalaci. Obvyklá doba výpůjčky je 2 týdny, lhůtu lze prodloužit po individuální dohodě. Při překročení dohodnuté doby výpůjčky si ADI Global Distribution vyhrazuje právo automaticky fakturovat vypůjčené zboží. Zákazníkům, kteří požadují vypůjčení zboží a nemají uhrazeny pohledávky v termínu, překročili kredit nebo platí zakázky hotově, předem nebo na dobírku, bude při vypůjčení zboží účtována kauce na dobu výpůjčky ve výši hodnoty zboží. Při vypůjčení zboží uvádějte název firmy a jméno pracovníka, který si zboží půjčuje, důvod výpůjčky a dobu výpůjčky. Při vrácení zboží mohou být zákazníkovi účtovány náklady za vyzkoušení a ověření funkce, uvedení zboží do původního stavu a kompletace.

Záruky na dodané zboží, postup při uplatňování a řešení reklamací

Prodávající těmito všeobecnými obchodními podmínkami přijímá závazek, že dodané zboží je bez vad a bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití, ke kterému toto zboží obvykle slouží, a že si zachová obvyklé, prodávajícím deklarované vlastnosti. Záruční doba začíná běžet současně s přechodem nebezpečí škody na zboží. Délka záruční doby je uvedena na záručním listu (případně dodacím listu nebo faktuře, které jsou rovněž považovány za záruční list). Po záruční dobu má kupující nárok na bezplatné odstranění vad zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Prodávající se zavazuje vyřídit záruku ve lhůtě přiměřené vzhledem k charakteru záruční vady, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí zboží do záruční opravy.

Záruka se nevztahuje na: Záruka nebude uznána v případě, že: Dodavatel neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených v předmětu reklamace a proto doporučuje zákazníkovi provést individuální zálohu těchto dat. Dodavatel si vyhrazuje právo vrátit předmět reklamace ve stavu odpovídajícím stavu při prodeji, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.

Postup při uplatnění záruky

 1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí záruční vady zboží, vyplnit RMA on-line formulář na webových stránkách https://adiglobal.cz/cz/page/servis, který automaticky přidělí informace k reklamaci, nebo off-line formulář RMA_CZ servis a odeslat jej prodávajícímu (e-mail: rma.cz@adiglobal.com)
 2. Po zpětném obdržení RMA čísla kupující doručí (osobně nebo prostřednictvím veřejného přepravce) vadné zboží prodávajícímu spolu s řádně vyplněným záručním listem s uvedeným datem prodeje, razítkem a podpisem prodávajícího. Záruční list musí mít originální razítko prodejce, jinak je neplatný. Za záruční list je považován dodací list. Zboží bude zasláno v originálních obalech a kompletní. Spolu s uvedeným doručí prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží s okolnostmi vzniku závady, základní charakteristiku instalace systému, jehož je zboží součástí, způsob připojení výrobku k dalším částem systému apod. Uvede jméno osoby odpovědné za reklamaci na straně kupujícího.
 3. Prodávající je povinen zboží zaslané k opravě v průběhu záruční lhůty přijmout. Prodávající se zavazuje vyřídit záruku ve lhůtě přiměřené, vzhledem k charakteru záruční vady, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží do záruční opravy. Bezprostředně po vyřízení záruky vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží ze záruční opravy prokazatelným způsobem (e-mail, telefonicky se záznamem).
 4. V případě, že prodávající z jakýchkoli důvodů neuzná oprávněnost kupujícího na provedení záruční opravy, sdělí toto kupujícímu prokazatelným způsobem bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží do opravy prokazatelnou formou (e-mail, telefonicky se záznamem). Sdělení musí obsahovat důvody odmítnutí záruky a návrh prodávajícího na řešení opravy mimozáruční formou s uvedením termínu a ceny.
 5. Pokud prodávající nezjistí reklamovanou vadu, uvědomí bezodkladně odpovědnou osobu kupujícího prokazatelnou formou (e-mail, telefonicky se záznamem) a vyzve kupujícího k převzetí zboží. Ve výzvě uvede prodávající výši nákladů spojených s testováním funkce zboží.

Postup při opravách zboží mimo záruku

 1. Realizace oprav zboží (uvedeného na trh prodávajícím) mimo záruku je prováděna na běžné komerční úrovni na základě samostatných obchodních smluv.
 2. Objednatel opravy vyplní RMA on-line formulář na webových stránkách https://adiglobal.cz/cz/page/servis, který automaticky přidělí informace k opravě, nebo off-line formulář RMA_CZ servis a odešle jej prodávajícímu (e-mail: rma.cz@adiglobal.com)
 3. Po zpětném obdržení RMA čísla objednavatel doručí (osobně nebo prostřednictvím veřejného přepravce) prodávajícímu vadné zboží spolu s písemnou zprávou o vadách zboží s okolnostmi vzniku závady, základní charakteristikou instalace systému, jehož je zboží součástí, způsobem připojení výrobku k dalším částem systému apod. Uvede jméno osoby odpovědné za reklamaci na straně kupujícího. Současně přiloží objednávku na provedení opravy.
 4. Prodávající bez zbytečného prodlení po přijetí zboží do opravy provede identifikaci závady a sdělí kupujícímu termín provedení opravy a odhad ceny opravy.
 5. V případě, že kupující nesouhlasí s termínem nebo cenou, sdělí tento svůj nesouhlas prodávajícímu. Prodávající je poté povinen zboží bez zbytečného prodlení vydat kupujícímu, případně na základě pokynu kupujícího zaslat kupujícímu na náklady kupujícího. Dále je prodávající oprávněn vyfakturovat kupujícímu náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti s manipulací se zbožím a identifikací závady.
 6. V případě, že kupující souhlasí s termínem opravy a cenou, potvrdí toto prodávajícímu prokazatelnou formou (při zaslání zboží veřejným přepravcem) nebo podpisem kupujícího na dokladu o převzetí zboží do opravy.
 7. Skutečná cena opravy nesmí překročit odhadnutou cenu opravy dle bodu 3. tohoto článku o více než 30 %. Skutečný termín opravy nesmí být opožděn oproti termínu sjednaném v bodu 3. tohoto článku o více než 10dnů. V opačném případě je prodávající povinen požádat kupujícího o vyslovení souhlasu se změnou ceny a termínu opravy. Pro případ souhlasu, resp. nesouhlasu se změnou ceny a termínu opravy platí ustanovení odst. 4. a 5. tohoto článku obdobně.
 8. Bezprostředně po provedení opravy vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží z opravy prokazatelným způsobem (e-mail, telefonicky se záznamem). Den, kdy byla odeslána výzva k převzetí zboží je pro účely plnění termínu opravy považován za den, kdy bylo zboží převzato kupujícím z opravy. Pokud bylo mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno odeslat zboží po opravě kupujícímu prostřednictvím veřejného přepravce, je pro účely plnění termínu opravy považován den, kdy bylo zboží předáno veřejnému přepravci. Převzetím opraveného zboží uznává kupující svůj závazek uhradit cenu za provedenou opravu.