ADI > Dodávky a služby

Dodávky a služby

Informace o objednání zboží, místu a způsobu dodání, platebních podmínkách, provozní době, zárukách, uplatňování a řešení reklamací, opravách, výpůjčkách, vrácení zboží a dobropisech.

Objednání zboží

Zboží je možno objednat telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem v provozovnách firmy ADI Global Distribution v Brně, Praze, Ostravě nebo Českých Budějovicích na níže uvedených adresách. Na objednávce uvádějte Vaše číslo objednávky, fakturační a dodací adresu, IČO, DIČ, požadovaný termín dodání, způsob dopravy, název zboží, počet kusů. Při prvním odběru přiložte k objednávce kopii daňové registrace, výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu.

Místo a způsob dodání zboží

Veškeré objednávky přijaté do 15.00 hod jsou expedovány ještě tentýž den, pokud je zboží skladem a pokud zákazník nemá nesplněné závazky vůči firmě ADI Global Distribution, jako jsou např. neuhrazené faktury po lhůtě splatnosti, překročení kreditu apod.

Odběr zboží

Zboží je možno:
 1. Odebrat osobně v Brně, Praze nebo Ostravě na níže uvedených výdejních místech
 2. Zaslat podle přání zákazníka:
Cena dopravy je stanovena dle aktuálního ceníku příslušného dopravce a hradí ji kupující, pokud není stanoveno jinak.

Ceny

Ceny jsou uvedeny:
 1. v aktuálním platném ceníku, v Kč, bez DPH
 2. v kupní smlouvě
Ceny v ceníku jsou doporučené pro koncového zákazníka. Slevy a ceny montážním firmám jsou stanoveny individuálně dohodou na základě typu a objemu odebíraného zboží nebo podepsaných smluv. ADI Global Distribution si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

Platební podmínky

Odebrané zboží je možno platit
 1. Hotově, platební kartou nebo na dobírku při odběru zboží
 2. Předem na základě zálohové faktury
 3. Na fakturu - obvyklý termín splatnosti je 14 dní
Platební podmínky jsou sjednávány individuálně. Při neplnění úhrad v termínu splatnosti nebo při překročení kreditu požadujeme následné platby za zboží v hotovosti nebo na dobírku. Smluvní pokuta za prodlení úhrady je stanovena ve výší 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení po termínu splatnosti, pokud není dohodnuto jinak. Výše kreditu a splatnost je stanovena individuálně formou Rámcové obchodní smlouvy.

Adresy, provozní doba, spojení

BRNO:Havránkova 33, 619 00, Brno, tel. 543 558 100,111, fax. 543 558 117,118
Provozní doba: PO - PÁ 8.00 - 16.30
E-mail pro objednání zboží: obchod.czadiglobal.com
 
PRAHA:V Parku 24, 148 00, Praha 4 - Chodov, tel. 271 001 700, 711, fax. 271 001 710
Provozní doba: PO - PÁ 8.00 - 16.30
E-mail pro objednání zboží: obchod.praha.czadiglobal.com
 
OSTRAVA:Na Rovince 911, 720 00, Ostrava - Hrabová, tel. 596 617 425, fax. 596 617 426
Provozní doba: PO - PÁ 8.00 - 16.30
E-mail pro objednání zboží: obchod.ostrava.czadiglobal.com
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE:Fr. Ondříčka 52, 370 11, České Budějovice, tel. 385 340 410
Provozní doba: PO - PÁ 8.00 - 16.30
E-mail pro objednání zboží: obchod.cb.czadiglobal.com
 
HRADEC KRÁLOVÉ:Bratří Štefanů 79, 500 03, Hradec Králové, tel. 495 432 010
Provozní doba: PO - PÁ 8.00 - 16.30
E-mail pro objednání zboží: obchod.hk.czadiglobal.com

Vrácení zboží a dobropisy

Zboží vrácené zákazníkem (kromě vrácení vypůjčeného zboží nebo uplatnění reklamace) může být přijato zpět pouze se souhlasem ADI Global Distribution a za splnění následujících podmínek:
 1. Zákazník písemně, telefonicky, faxem, nebo e-mailem požádá o vrácení zboží. Pro požadavek písemnou formou použijte formulář „RMA_CZ_v_4.1_dobropis.xls“
 2. Zboží je nepoužité, neporušené, kompletní, v původním a nepoškozeném obalu a je vráceno spolu s kopií prodejní faktury.
 3. Jedná se o běžně prodejné zboží v obvyklém množství (nikoliv o speciální sestavy, systémy apod.).
V případě požadavku zákazníka na vrácení zboží nevyhovujícího výše uvedeným podmínkám je vrácení zboží možné pouze s výslovným souhlasem ADI Global Distribution v tomto případě zákazník uhradí náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu.

Pokud ADI Global Distribution vrácené zboží přijímá, uhradí zákazník poplatek ve výši:
 1. 0% z původní prodejní ceny vráceného zboží při vrácení zboží do 15 dní od nákupu
 2. 5% z původní prodejní ceny vráceného zboží při vrácení zboží do 30 dní od nákupu
 3. 15% z původní prodejní ceny vráceného zboží při vrácení zboží do 60 dní od nákupu
ADI Global Distribution si vyhrazuje právo s konečnou platností posoudit stav zboží a rozhodnout, zda bude vrácené zboží přijato zpět.

Výpůjčky a vrácení zboží

Zboží je možno vypůjčit za účelem předvedení koncovému uživateli nebo ověření funkčnosti zboží pro danou instalaci. Obvyklá doba výpůjčky je 2 týdny, lhůtu lze prodloužit po individuální dohodě. Při překročení dohodnuté doby výpůjčky si ADI Global Distribution vyhrazuje právo automaticky fakturovat vypůjčené zboží. Zákazníkům, kteří požadují vypůjčení zboží a nemají uhrazeny pohledávky v termínu, překročili kredit nebo platí zakázky hotově, předem nebo na dobírku, bude při vypůjčení zboží účtována kauce na dobu výpůjčky ve výši hodnoty zboží. Při vypůjčení zboží uvádějte název firmy a jméno pracovníka, který si zboží půjčuje, důvod výpůjčky a dobu výpůjčky. Při vrácení zboží jsou zákazníkovi účtovány poplatky za vyzkoušení a ověření funkce, uvedení zboží do původního stavu a kompletace.

Záruky na dodané zboží, postup při uplatňování a řešení reklamací

Prodávající těmito všeobecnými obchodními podmínkami přijímá závazek, že dodané zboží je bez vad a bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití, ke kterému toto zboží obvykle slouží, a že si zachová obvyklé, prodávajícím deklarované vlastnosti. Záruční doba začíná běžet současně s přechodem nebezpečí škody na zboží. Délka záruční doby je uvedena na záručním listu (případně dodacím listu nebo faktuře, které jsou rovněž považovány za záruční list). Po záruční dobu má kupující nárok na bezplatné odstranění vad zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Prodávající se zavazuje vyřídit záruku ve lhůtě přiměřené vzhledem k charakteru záruční vady, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí zboží do záruční opravy.

Záruka se nevztahuje na: Záruka nebude uznána v případě, že: Dodavatel neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených v předmětu reklamace a proto doporučuje zákazníkovi provést individuální zálohu těchto dat. Dodavatel si vyhrazuje právo vrátit předmět reklamace ve stavu odpovídajícím stavu při prodeji, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.

Postup při uplatnění a realizace záruky

 1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí záruční vady zboží vyplnit formulář „RMA_CZ_v_4.0.xls“ a odeslat jej prodávajícímu (e-mail: rma.czadiglobal.com, FAX: +420 543 558 117, poštou na adresu Havránkova 33, Brno)
 2. Po zpětném obdržení RMA čísla kupující doručí (osobně, spěšninou, poštou, ...) vadné zboží prodávajícímu, spolu s řádně vyplněným záručním listem s uvedeným datem prodeje, razítkem a podpisem prodávajícího. Záruční list musí mít originální razítko prodejce, jinak je neplatný. Za záruční list je považován dodací list. Zboží bude zasláno v originálních obalech a kompletní. Spolu s uvedeným doručí prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží s okolnostmi vzniku závady, základní charakteristiku instalace systému, jehož je zboží součástí, způsob připojení výrobku k dalším částem systému apod. Uvede jméno osoby odpovědné za reklamaci na straně kupujícího.
 3. Prodávající je povinen zboží zaslané k opravě v průběhu záruční lhůty přijmout. Prodávající se zavazuje vyřídit záruku ve lhůtě přiměřené, vzhledem k charakteru záruční vady, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí zboží do záruční opravy. Bezprostředně po vyřízení záruky vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží ze záruční opravy prokazatelným způsobem (e-mail, fax).
 4. V případě, že prodávající z jakýchkoli důvodů neuzná oprávněnost kupujícího na provedení záruční opravy, sdělí toto kupujícímu prokazatelným způsobem bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží do opravy prokazatelnou formou (e-mail, fax). Sdělení musí obsahovat důvody odmítnutí záruky a návrh prodávajícího na řešení opravy mimozáruční formou s uvedením termínu a ceny.
 5. Pokud prodávající nezjistí reklamovanou vadu, uvědomí bezodkladně odpovědnou osobu kupujícího prokazatelnou formou (e-mail, fax) a vyzve kupujícího k převzetí zboží. Ve výzvě uvede prodávající výši nákladů spojených s testováním funkce zboží.

Postup při opravách zboží mimo záruku

 1. Realizace oprav zboží (uvedeného na trh prodávajícím) mimo záruku je prováděna na běžné komerční úrovni na základě samostatných obchodních smluv.
 2. Objednatel opravy vyplní formulář „RMA_CZ_v_4.0.xls“ a odešle jej prodávajícímu (e-mail: rma.czadiglobal.com, FAX: +420 543 558 117, poštou na adresu Havránkova 33, Brno)
 3. Po zpětném obdržení RMA čísla objednavatel doručí (osobně nebo prostřednictvím veřejného přepravce) prodávajícímu vadné zboží spolu s písemnou zprávou o vadách zboží s okolnostmi vzniku závady, základní charakteristikou instalace systému, jehož je zboží součástí, způsobem připojení výrobku k dalším částem systému apod. Uvede jméno osoby odpovědné za reklamaci na straně kupujícího. Současně přiloží objednávku na provedení opravy.
 4. Prodávající bez zbytečného prodlení po přijetí zboží do opravy provede identifikaci závady a sdělí kupujícímu termín provedení opravy a odhad ceny opravy.
 5. V případě, že kupující nesouhlasí s termínem nebo cenou, sdělí tento svůj nesouhlas prodávajícímu. Prodávající je poté povinen zboží bez zbytečného prodlení vydat kupujícímu, případně na základě pokynu kupujícího zaslat kupujícímu na náklady kupujícího. Dále je prodávající oprávněn vyfakturovat kupujícímu náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti s manipulací se zbožím a identifikací závady.
 6. V případě, že kupující souhlasí s termínem opravy a cenou potvrdí toto prodávajícímu prokazatelnou formou (při zaslání zboží veřejným přepravcem) nebo podpisem kupujícího na dokladu o převzetí zboží do opravy.
 7. Skutečná cena opravy nesmí překročit odhadnutou cenu opravy dle bodu 3. tohoto článku o více než 30%. Skutečný termín opravy nesmí být opožděn oproti termínu sjednaném v bodu 3. tohoto článku o více než 10dnů. V opačném případě je prodávající povinen požádat kupujícího o vyslovení souhlasu se změnou ceny a termínu opravy. Pro případ souhlasu resp. nesouhlasu se změnou ceny a termínu opravy platí ustanovení odst. 4. a 5. tohoto článku obdobně.
 8. Bezprostředně po provedení opravy vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží z opravy prokazatelným způsobem (e-mail, fax). Den, kdy byla odeslána výzva k převzetí zboží je pro účely plnění termínu opravy považován za den, kdy bylo zboží převzato kupujícím z opravy. Pokud bylo mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno odeslat zboží po opravě kupujícímu prostřednictvím veřejného přepravce, je pro účely plnění termínu opravy považován den, kdy bylo zboží předáno veřejnému přepravci. Převzetím opraveného zboží uznává kupující svůj závazek uhradit cenu za provedenou opravu.

ADI Global Distribution